KLS 5B AKIDAH AKHLAK

Hari: Sabtu
Tanggal: 21November 2020
Bacalah teks di bawah ini dan simak juga Videonya!

AKHLAK TERPUJI
Akhlak terpuji disebut juga akhlakul mahmudah. Rasulullah SAW. merupakan sosokteladan akhlak terpuji, sehingga beliau dijuluki uswantun hasanah. Sebagai umat beliau maka sepantasnya kita pun meniru akhlak beliau. Di mana beliau senantiasa berperilaku terpuji. Banyak sekali yang termasuk kepada akhlak terpuji. Di antaranya perilaku teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Perilaku-perilaku tersebut patut kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa itu sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal? Apa keuntungannya memiliki sifat-sifat tersebut? Untuk lebih jelasnya simaklah penjelasan berikut ini

A. Teguh Pendirian
Dalam Islam, teguh pendirian disebut juga dengan istiqamah. Teguh pendirian atau istiqamah artinya tetap dan tidak berubah hati, serta memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Istiqamah adalah lawan dari tughyan (penyimpangan atau melampaui batas).

Abu Bakar ash Shiddiq mengartikan istiqamah sebagai kemurnian tauhid (tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapa pun). Umar bin Khaththab R.A. menjelaskan istiqamah merupakan komitmen terhadap perintah dan larangan serta tidak boleh menipu sebagaimana tipuan musang. Utsman bin Affan R.A. mengartikan istiqamah untuk mengikhlaskan amal hanya kepada Allah. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa istiqamah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban.

Firman Allah SWT

Artinya:
Maka tetaplah engkau (Muhammad) (dijalan yang benar), sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Hud [11]: 112)

Ciri-ciri orang yang memiliki sikap istiqamah, di antaranya sebagai berikut.

 1. Memegang teguh kebenaran.
 2. Bersungguh-sungguh dalam beribadah.
 3. Selalu memenuhi janjinya.
 4. Ikhlas dalam melaksanakan ibadah.

Adapun cara beristiqamah, yaitu:

 1. Beramal dengan sungguh-sungguh.
 2. Tidak berlebihan dalam melakukan suatu kegiatan.
 3. Ikhlas dalam beramal.
 4. Selalu mengikuti sunnah rasul.

Keutamaan istiqamah, antara lain:

 1. Dicintai Allah dan rasul-Nya.
 2. Menjadi anak yang pemberani.
 3. Mendapat ketenangan hidup.
 4. Selalu optimis.
 5. Dikagumi oleh yang lain.

B. Dermawan
Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Islam mewajibkan kita mengeluarkan sebagian harta untuk berzakat. Islam mensunnahkan kita untuk bershadaqah dan berinfaq. Tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan umatnya dan mempererattali silaturahmi antarsesama muslim. Bahkan dengan nonmuslim pun Allah tidak melarang untuk saling berbagi.

Sikap suka memberi kepada sesama disebut dermawan. Dermawan adalah julukan bagi orang yang suka mendermakan atau memberikan sebagian harta kita tanpa mengharapkan balasan, kecuali ridha Allah SWT.. Pernahkah kamu mendengar kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. yang terkenal dengan kedermawaannya? Sahabat Nabi Muhammad SAW. yang terkenal kedermawaannya adalah Abu Bakar ash Shiddiq.

Abu Bakar R.A. adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. yang memiliki sifat dermawan. Sifatnya nampak dalam perilakunya yang selalu memanfaatkan hartanya untuk kepentingan penyebaran Islam.

Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW. untuk kepentingan penyebaran Islam. Abu Bakar juga pernah menebus Bilal dari majikannya. Abu Bakar datang kepada majikannya dan melepaskan Bilal dengan memberikan uang tebusan sebagai gantinya. Sifat dermawan sangat dianjurkan dalam Islam karena sifat ini sangat berpengaruh pada kemajuan dan perkembangan syi’ar Islam. Oleh karena itu, sifat dermawan sangat penting dimiliki oleh seorang muslim. Orang yang memiliki sifat dermawan akan nampak dari perilakunya.

Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan adalah sebagai berikut.

 1. Peduli terhadap sesama.
 2. Rela berkorban dan ikhlas menolong sesama.
 3. Adil dan tidak pilih kasih terhadap teman.
 4. Rendah hati dan tidak sombong karena kekayaan yang dimiliki.
 5. Selalu menggunakan hartanya dalam kebaikan.

Mahasuci Allah SWT. yang tidak pernah berhenti menyayangi makhluk-Nya. Dengan segala kehendak-Nya, Allah SWT. telah menyediakan segala kebutuhan makhluk-Nya. Jika kita telah mengetahui bahwa Allah SWT.

selalu memberi pertolongan kepada hamba-Nya, baik diminta ataupun tidak, sudah sepantasnya kita pun meniru kemurahan Allah SWT.. Memberikan pertolongan kepada orang lain merupakan sifat yang sangat mulia. Anjuran untuk saling menolong terdapat dalam Al-Qur’an. Firman Allah SWT.:

Artinya:
“… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”
(Q.S. Al Ma’idah [5]: 2)

Dermawan merupakan salah satu perilaku terpuji. Dermawan artinya suka memberi atau suka membantu. Orang yang dermawan adalah orang yang suka memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Sifat dermawan seseorang akan terlihat dari perilakunya sehari-sehari. Dalam pandangan Islam, orang yang suka memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

Artinya:
“Dari Hakim bin Hizam R.A., dari Nabi SAW. bersabda: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, tangan yang di atas iaiah yang memberikan dan yang di bawah iaiah yang menerimanya.”
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Sungguh besar balasan dari Allah SWT. bagi orang yang dermawan. Hal tersebut dijelaskan dalam firman-Nya:

Artinya:
“Perumpamaan orang yang menginfaqkan hartanya dijalan Allah seperti sebutir biji yang , menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkaiada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”
(Q.S. Al Baqarah [2]: 261)

Membiasakan diri bersifat dermawan akan sangat membantu orang lain yang sedang kesusahan. Oleh karena itu, sifat dermawan merupakan sifat terpuji yang dapat mengangkat derajat manusia. Untuk membiasakan diri | bersifat dermawan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

 1. Biasakan memberikan sesuatu tanpa diminta.
 2. Rela dalam memberi bantuan.
 3. Jangari mengingat-ingat bantuan yang telah diberikan.
 4. Jangan karena ingin mendapat pujian.

Adapun perilaku dermawan memiliki banyak manfaat, di antaranya:

 1. Membagi kegembiraan kepada orang lain.
 2. Lebih disukai orang lain yang ada di sekitarnya.
 3. Menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungannya.

Kebalikan dari sifat dermawan adalah kikir. Orang yang tidak mau memberikan kepada saudaranya, baik harta maupun yang lainnya disebut kikir (bakhil). Allah sangat tidak menyukai orang yang berperilaku kikir. Dikarenakan orang yang berperilaku kikir termasuk kepada saudaranya setan. Berlindunglah hanya kepada Allah agar kita terhindar dari sifat kikir.

Tugas Mandiri
Setelah membaca teks di atas (LKS H. 44) dan menyimak Videonya!
1. Tulislah ciri-ciri teguh pendirian dan manfaatnya!
2. Tulislah ciri-ciri dermawan dan manfaatnya!